Regulamin Cosplay

I. Informacje ogólne


1. Konkurs Cosplay jest przeznaczony dla osób, które samodzielnie tworzą… stroje, przebierają się™ w nie i odgrywają… wybrane przez siebie postacie. Uczestnicy mogą wcielać‡ się™ w postaci z mang, anime, gier konsolowych lub komputerowych, filmów, komiksów, a także w członków zespoł‚ów muzycznych oraz w postaci historyczne. 

2. Cosplay prowadzony będzie w sposób mający zapewnić jak najwyższy poziom wizualny, merytoryczny, a także bezpieczeństwo uczestników i widzów. Uczestnicy będą mogli uzyskać dostę™p do mikrofonów i innych urządzeń audiowizualnych znajdujących się™ w dyspozycji organizatorów. 

3. Konkurs Cosplay na konwencie Magnificon Expo 2015 będzie podzielony na cztery niezależne od siebie części: Debiut Cosplay, Standard Cosplay, eliminacje Cosplay World  Masters 2015 (CWM) oraz eliminacje EuroCosplay 2015 (EC 2015). Jeden uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednej części Konkursu, natomiast jeden cosplay nie może być zgłoszony do oceny w więcej niż jednej części. Nie można też zgłosić‡ tego samego wystę™pu do więcej niż jednej cz궛ci Konkursu. Konkurs Standard Cosplay będzie prowadzony w trzech kategoriach: "Najlepszy cosplay", "Najlepszy wystę™p (solo)", oraz "Najlepszy występ (grupa)". Jeśli do Konkursu zostanie zgłoszone mniej niż pięć‡ występów solowych lub mniej niż pięć wystę™pów grupowych, zostanie przyznana tylko jedna nagroda za "Najlepszy wystę™p".

 

II. Zgł‚oszenie uczestnictwa w Konkursie Cosplay


1. W Konkursie Cosplay może wziąć‡ udział‚ każdy uczestnik konwentu Magnificon Expo 2015, który najpóźniej do 15 maja 2015 r. (20 maja w przypadku konkursu Debiut Cosplay) wypełni i nadeś›le odpowiednie formularze rejestracyjne, znajdujące się w systemie strony konwentu Magnificon Expo 2015. Osoby zainteresowane udział‚em w wię™cej niz jednej cz궛ci Konkursu muszą… osobno wypełnić‡ formularz odpowiadający każdej z części. Aby wystą…pić‡ goś›cinnie w cz궛ci Standard Cosplay, rezygnując z prawa do walki o nagrodę™ w kategorii "Najlepszy cosplay", jako formę™ wystę™pu należy podać‡ "€žPoza konkursem". Domyś›lnie wszystkie zgłoszone prezentacje są… natomiast brane pod uwagę™ w odpowiedniej kategorii konkursu na najlepszy występ. Aby zrezygnować‡ z tego prawa należy dodać‡ odpowiedni komentarz (np. "prezentacja nie oceniana") w sekcji "Uwagi" formularza zgł‚oszeniowego. W przypadku wystę™pów grupowych wszyscy członkowie grupy albo są, albo nie są oceniani za wystę™p - nie można wyodrę™bnić‡ do oceny mniejszej podgrupy.

1a. Osoby startują…ce w eliminacjach do EC 2015 muszą speł‚nić‡ dodatkowe wymagania, opisane w sekcji IV niniejszego Regulaminu.

1b. Osoby startują…ce w eliminacjach do CWM 2015 muszą speł‚nić‡ dodatkowe wymagania, opisane w sekcji V niniejszego Regulaminu.

1c. W konkursie Debiut Cosplay mogą uczestniczyć tylko osoby, które wcześniej brały udział w scenicznych konkursach cosplayowych nie więcej niż dwa razy. Osoby, które zdobyły kiedykolwiek nagrodę w konkursie cosplay nie mogą startować w konkursie Debiut Cosplay.

2. Każda osoba biorąca udział‚ w cosplayu, nawet tylko gościnnie, musi wypeł‚nić‡ wł‚asne zgłoszenie. Zgł‚oszenia wieloosobowe i/lub wysłane w cudzym imieniu są… nieważne, i bę™dą… odsył‚ane do autorów w celu poprawnego wypełnienia. Jeś›li strój jest noszony przez więcej niż jedną… osobę™, każda z nich jest zobowiązana do wysł‚ania własnej kopii zgłoszenia.

3. W konkursie Standard Cosplay w konkurencjach "Najlepszy Cosplay" i "Najlepszy występ (solo)" mogą… brać udział‚ tylko stroje, które nie miały jeszcze premiery scenicznej. Można natomiast wystartować‡ z cosplayem, który był‚ wcześ›niej używany tylko "€ždo pochodzenia"€. W konkursie na "Najlepszy wystę™p (grupa)" można wziąć‡ udział‚ w stroju już prezentowanych, pod warunkiem, że co najmniej jeden cosplay w grupie jest premierą… sceniczną…. Stroje już prezentowane na scenie nie są… dopuszczone do eliminacji EC 2015, ale mogą być zgłoszone do eliminacji do CWM 2015.

4. Do formularzy zgłoszeniowych prezentacji stroju należy dołączyć‡, w iloś›ci od 2 do 6 sztuk, pliki graficzne przedstawiają…ce w możliwie peł‚ny sposób postać‡, za którą… przebiera się™ uczestnik, ważniejsze elementy stroju i akcesoriów (podana liczba obrazów nie dotyczy strojów powstałych na podstawie one-artó'w i fanartów). Pliki graficzne powinny mieć‡ wymiary co najmniej 400 pikseli na krótszym boku, lecz nie więcej niż 2000 pikseli na dł‚uższym boku; kompresja plików graficznych nie powinna wprowadzać‡ do obrazu wyraźnych zakłóceń„ - zapewni to możliwość należytej oceny wiernoś›ci oryginał‚owi wykonanego stroju. Przesł‚anie plików obrazów odgrywanej postaci wraz ze zgł‚oszeniem do konkursu na "Najlepszy Cosplay" oraz ze zgł‚oszeniem do eliminacji do EC 2015 lub CWM 2015 jest obowią…zkowe. Uczestnik może także załączyć‡ przygotowaną przez siebie planszę™ graficzną… w formacie 1024x768 pikseli, lub większym, która może zostać‡ wyś›wietlona na ekranie podczas jego prezentacji scenicznej. 

5. Zgłaszają…cy się™ do udziału w Konkursie Cosplay może dołą…czyć‡ ś›cieżkę™ dźwię™kową lub plik wideo, które miał‚yby zostać‡ odtworzone w trakcie jego występu. Wymienione materiał‚y należy spakować‡ do jednego archiwum w formacie RAR lub ZIP i załączyć‡ do zgł‚oszenia korzystają…c z odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

6. Rejestracja na Cosplay nie jest możliwa bez uprzedniego zarezerwowania i opłacenia wejś›ciówki na konwent (dowolnej obejmującej sobotę™). Warunek ten nie dotyczy eliminacji do Cosplay World Masters 2015 - ich uczestnicy otrzymują od MiOhi darmową wejściówkę na piątek (bez noclegu na noc z piątku na sobotę).

7. W ciągu siedmiu dni od daty otrzymania zgł‚oszenia organizatorzy mogą… odesłać‡ je do autora celem uzupeł‚nienia lub poprawienia z wyraźnym zaznaczeniem punktów wymagających ww. zmian. Poprawki te muszą… zostać‡ uwzglę™dnione co najmniej na 48 godzin przed wystę™pem. 

8. Brak dostarczonych w podanym wyżej terminie kompletnych formularzy zgłoszeniowych jest podstawą… do niedopuszczenia autora zgłoszenia do uczestnictwa w Cosplayu. 

9. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń„ może zajść‡ konieczność‡ ich selekcji. Z tego powodu potwierdzenia wpisu na listę uczestników Konkursu Cosplay na Magnificonie Expo 2015 bę™dą… rozsył‚ane od siedniu do dziesięciu dni po zamknię™ciu rejestracji. W razie nadmiaru chętnych zgłoszenia niekompletne lub z błędami będą odrzucane w pierwszej kolejności. O przyjęciu poprawnych zgłoszeń decyduje kolejność rejestracji (w przypadku grup decyduje moment zgłoszenia ostatniego członka).

10. O ewentualnych zmianach w zaakceptowanym wcześniej zgł‚oszeniu (zmiana podkładu, zapowiedzi, oprawy świetlnej, planszy wyświetlanej podczas występu, itp.) organizatorzy muszą… być‡ powiadomieni co najmniej na 48 godzin przed występem. 

11. Uczestnik Cosplayu zobowiązuje się™ jak najszybciej poinformować‡ organizatorów o rezygnacji ze swojego występu, jeśli zajdzie taka konieczność‡. W przypadku występów grupowych w takiej sytuacji dopuszczalne są… zastę™pstwa (inny cosplayer gra zgł‚oszoną… wcześniej postać‡) lub zmiana oprawy muzycznej i wizualnej na mniej niż 48 godzin przed występem. 

12. Po zamknię™ciu rejestracji na Cosplay nie ma możliwości dodania do zgłoszenia kolejnych postaci, ani zmiany zgł‚oszonego stroju na inny.

 

III. Przebieg Cosplayu


1. Cosplay prowadzony będzie przez konferansjera wybranego przez organizatorów.

2. Uczestnicy Konkursu Cosplay będą… mieć‡ możliwość przeć‡wiczenia wystę™pu na scenie podczas nieobowiązkowej próby. Podczas Magnificonu Expo 2015 scena zostanie w tym celu udostę™pniona w piątek po południu (dla uczestników eliminacji do CWM 2015) oraz w sobotę w godzinach porannych (dla uczestników pozostałych konkursów). 

3. Jeśli organizatorzy zezwolili na dostarczenie przez uczestnika materiałów multimedialnych na konwencie, powinny one zostać przekazane przed zakończeniem próby. Jest to także moment, do którego najpóźniej powinny zostać‡ zgł‚oszone wszystkie rezygnacje z udział‚u w Cosplayu (i zwią…zane z nimi zmiany w planach wystę™pów grupowych). 

4. Cosplay na Magnificonie Expo 2015 odbędzie się w czterech blokach, przedzielonych innymi atrakcjami. Odstęp pomiędzy blokami cosplayowymi będzie co najmniej godzinny. Jako pierwsze, wieczorem w piątek 29 maja, odbędą się eliminacje do CWM 2015. Wczesnym popołudniem w sobotę 30 maja odbędzie się Debiut Cosplay. Trzeci blok, złożony z konkursu Standard Cosplay, odbędzie się w sobotę w godzinach popołudniowych. Blok czwarty, obejmujący eliminacje do EuroCosplayu 2015, jest planowany w sobotę wieczorem. Całkowity czas trwania żadnego z bloków nie może przekroczyć dwóch godzin. Powyższy plan jest wstępny i może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń w poszczególnych kategoriach. W szczególności, w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń do danego konkursu  może on zostać odwołany.

5. Uczestnicy konkursu na "Najlepszy Cosplay" (Standard Cosplay), eliminacji do CWM 2015 oraz eliminacji do EC 2015 przed cz궛cią… sceniczną zobowią…zani są… wziąć‡ udział‚ w rundzie jury, w trakcie której stroje uczestników bę™dą… poddane szczegół‚owym oglę™dzinom i ocenione przez skład sedziowski wybrany przez organizatorów. 

6. Każdy uczestnik Konkursu Cosplay prezentuje swój wystę™p po wygł‚oszeniu zapowiedzi przez konferansjera. W konkursie Standard cosplay występ solowy powinien trwać‡ od 30 sekund do 2 minut, zaś› grupowy od minuty do maksymalnie pię™ciu minut. Przekroczenie tych limitów wymaga specjalnego pozwolenia od organizatorów. W eliminacjach do EC 2015 oraz do CWM 2015 obowiązują… osobne limity czasowe, podane odpowiednio w sekcji IV oraz V niniejszego regulaminu.

7. Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania się™ wobec innych goś›ci konwentu i organizatorów. Szczególna uwaga będzie przywiązywana do zachowania na scenie.

8. Organizatorzy zastrzegają… sobie prawo do przerwania występu uczestników i usunię™cia ich ze sceny, jeś›li ich zachowanie narusza prawa innych goś›ci konwentu, bą…dź znaczą…co odbiega od ogólnie przyję™tych norm moralnych.

9. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastą…pi w momencie podanym przez organizatorów w późniejszym terminie.

 

IV. Eliminacje EuroCosplay 2015

1. Na konwencie Magnificon Expo 2015, w ramach Konkursu Cosplay, zostaną rozegrane eliminacje do międzynarodowego konkursu EuroCosplay 2015 (dalej: EC 2015). Celem przeprowadzenia Eliminacji jest wył‚onienie jednego reprezentanta Polski na finał konkursu EC 2015 w Londynie.

2. W Eliminacjach może wziąć‡ udział‚ każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie, zgłosi się do Konkursu Cosplay w kategorii "Eliminacje do EuroCosplayu 2015" oraz do 23 października 2015 roku ukończy 18 lat.

2a. Do polskich Eliminacji EC mogą… zostać dopuszczeni także obywatele krajów są…siadują…cych z Polską… i nie posiadających własnych kwalifikacji do EuroCosplayu (Biał‚orusi).

2b. Do polskich eliminacji EC mogą… zostać‡ dopuszczeni także cudzoziemcy posiadający prawo stałego pobytu w Polsce według zasad okreś›lonych tutaj. Nie mogą… oni jednak w takim wypadku startować‡ w tym samym roku w eliminacjach EC w żadnym innym kraju. 

3. EuroCosplay jest konkursem solowym. Strój zgłoszony do Eliminacji musi być w całości wykonany przez uczestnika w nim startującego. Wyjątkiem są akcesoria typu peruki, buty, okulary, itd., które mogą być kupione. Jakiekolwiek ich modyfikacje muszą być jednak dziełem uczestnika. Dozwolona jest pomoc osób trzecich w planowaniu procesu konstrukcji stroju, jednak w praktyce musi być on przeprowadzony przez uczestnika (dopuszczalna jest praca pod nadzorem). Dekoracje sceniczne, które nie podlegają ocenie podczas rundy jury, nie muszą być natomiast wykonane przez uczestnika Eliminacji.

4. Strój biorą…cy udział‚ w Eliminacjach EC musi być‡ odwzorowaniem kostiumu pojawiają…cego się w dowolnym materiale źródłowym (animacji, komiksie, filmie aktorskim, książce, grze, artbooku, okladce albumu muzycznego, dowolnym widowisku scenicznym, oficjalnych materiał‚ach promocyjnych, itd.) opublikowanym w kraju lub za granicą… na licencji komercyjnej. Materiał źródł‚owy nie musi pochodzić‡ z Japonii. Do Eliminacji nie są natomiast dopuszczone stroje bazujące na fanartach lub oryginalnej twórczości opublikowanej bez licencji komercyjnej (np. tylko w portalach typu deviantart).

5. Rozmiar stroju nie może w żadnym kierunku przekroczyć trzech metrów. Kostium musi też umożliwiać bezpieczne wejście na scenę i zejście z niej.

6. Osoby biorące bezpoś›redni udział‚ w organizacji Magnificonu Expo 2015 lub finał‚u EC 2015 i MCM Expo nie mogą… uczestniczyć‡ w Eliminacjach.

7. Każdy uczestnik Eliminacji dodatkowo oś›wiadcza, iż wyraża chęć wyjazdu na finał‚ EC do Anglii w terminie od 23 do 25 października 2015, posiada ku temu niezbędne środki prawne oraz nie zna żadnej przyczyny, dla której takowy wyjazd byłby niemożliwy.

8. W trakcie Konkursu Cosplay spoś›ród osób, które™ zgł‚osił‚y się do Eliminacji, jury na podstawie szczegółowych oględzin strojów oraz obserwacji zachowania scenicznego Uczestników Konkursu wybierze zwycię™zcę™ Eliminacji. Zgodność cosplayu z materiałem źródłowym stanowi 40% oceny, wykonanie techniczne 40%, zaś prezentacja sceniczna 20%.

9. Podczas prezentacji zgłoszonej do EC na scenie może znajdować‡ się™ tylko uczestnik Eliminacji i ewentualnie jeden pomocnik obsł‚ugują…cy dekoracje i/lub rekwizyty. Dodanie do prezentacji cosplayów postaci drugoplanowych lub epizodycznych jest zabronione. W sytuacjach awaryjnych dopuszczalne jest skorzystanie z pomocy dodatkowych osób przy obsł‚udze rekwizytów lub dekoracji.

10. Prezentacja sceniczna zgłoszona do Eliminacji musi trwać‡ co najmniej jedną… minutę, ale nie wię™cej niż dwie minuty. Przygotowanie sceny do występu nie może trwać więcej niż 30 sekund.

11. Zwycięzca Eliminacji otrzyma nagrodę Grand Prix oraz prawo do reprezentowania Polski w finale EC 2015 w Londynie. Koszty zakwaterowania oraz podróży pokrywa organizator finał‚u.

12. Jury zastrzega sobie prawo do wybrania jednej osoby rezerwowej, na wypadek gdyby zwycię™zca Eliminacji z jakichkolwiek wzglę™dów nie mógł uczestniczyć‡ w finale EC 2015.

 

V. Eliminacje Cosplay World Masters 2015

1. Na konwencie Magnificon Expo 2015, w ramach Konkursu Cosplay, zostaną rozegrane eliminacje do międzynarodowego konkursu Cosplay World Masters 2015 (dalej: CWM 2015). Celem przeprowadzenia Eliminacji jest wył‚onienie jednego reprezentanta Polski na finał konkursu CWM 2015 w Porto (Portugalia).

2. W Eliminacjach CWM 2015 może wziąć‡ udział‚ każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie, zgłosi się do Konkursu Cosplay w kategorii "Eliminacje do Cosplay World Masters 2015" oraz do momentu wysłania zgłoszenia (najpóźniej 15 maja 2015 roku) ukończy 16 lat. Uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na udział w konkursie eliminacyjnym.

3. Do Eliminacji CWM 2015 zostanie dopuszczonych najwyżej 25 uczestników. Każdy uczestnik Eliminacji otrzymuje od organizatorów Magnificonu Expo 2015 darmową wejściówkę na piątek 29 maja (bez noclegu na następującą po  nim noc).

4. W razie rezygnacji z udziału w Eliminacjach na mniej niż 48 godzin przed konkursem uczestnik musi dowieść że była ona spowodowana wypadkiem losowym, na który uczestnik nie miał wpływu (np. choroba), zaś nie była rezultatem nieukończenia stroju w terminie. W razie nieuzasadnionej rezygnacji uczestnik będzie wykluczony z następnej edycji konkursu Cosplay World Masters.

5. Cosplay World Masters to konkurs solowy. Strój zgłoszony do Eliminacji musi być co najmniej w 60% wykonany przez uczestnika w nim startującego. Akcesoria typu peruki, buty, okulary, itd., które mogą być kupione. Jakiekolwiek ich modyfikacje muszą być jednak dziełem uczestnika. Dekoracje sceniczne, które nie podlegają ocenie podczas rundy jury, nie muszą być natomiast wykonane przez uczestnika Eliminacji.

6. Strój biorą…cy udział‚ w Eliminacjach CWM musi być‡ odwzorowaniem kostiumu pojawiają…cego się w dowolnym materiale źródłowym (animacji, komiksie, filmie aktorskim, książce, grze, artbooku, okladce albumu muzycznego, dowolnym widowisku scenicznym, oficjalnych materiał‚ach promocyjnych, itd.) opublikowanym w kraju lub za granicą… na licencji komercyjnej. Materiał źródł‚owy nie musi pochodzić‡ z Japonii. Do Eliminacji nie są natomiast dopuszczone stroje bazujące na fanartach lub oryginalnej twórczości opublikowanej bez licencji komercyjnej (np. tylko w portalach typu deviantart).

7. Scenografia może składać się najwyżej z trzech części, i musi w całości mieścić się w przestrzeni o wymiarach 2.5m (wysokość) x 2m x 2m. Uczestnik może zażyczyć sobie dostarczenia przez organizatorów najwyżej dwóch elementów na których można rozstawić elementy scenografii (typu stoły lub krzesła). Niedozwolone jest użycie dekoracji wymagających przymocowania w jakikolwiek sposób do konstrukcji sceny lub stołów i krzeseł dostarczonych przez organizatorów.

8. Osoby biorące bezpoś›redni udział‚ w organizacji Magnificonu Expo 2015 lub finał‚u EC 2015 i MCM Expo nie mogą… uczestniczyć‡ w Eliminacjach.

9. Każdy uczestnik Eliminacji dodatkowo oś›wiadcza, iż wyraża chęć wyjazdu na finał‚ CWM do Portugalii w terminie od 10 do 11 października 2015, posiada ku temu niezbędne środki prawne oraz nie zna żadnej przyczyny, dla której takowy wyjazd byłby niemożliwy.

10. W trakcie Konkursu Cosplay spoś›ród osób, które™ zgł‚osił‚y się do Eliminacji, jury na podstawie szczegółowych oględzin strojów oraz obserwacji zachowania scenicznego Uczestników Konkursu wybierze zwycię™zcę™ Eliminacji. Zgodność cosplayu z materiałem źródłowym stanowi 30% oceny, wykonanie techniczne 30% (uwzględnionia jest tu także schludność wykonania, poziom trudności stroju i ilość wymaganych detali), zaś prezentacja sceniczna 40% (brana pod uwagę jest też wierność oryginałowi).

11. W razie remisu punktowego wyższą lokatę zajmuje uczestnik z wyższą oceną za prezentację. Jeśli te także są równe decyduje ocena konstrukcji stroju. W przypadku gdy wszystkie składowe oceny są takie same o wyłonieniu zwycięzcy decyduje organizator eliminacji.

12. Podczas prezentacji zgłoszonej do CWM na scenie może znajdować‡ się™ tylko uczestnik Eliminacji. Dodanie do prezentacji cosplayów postaci drugoplanowych lub epizodycznych jest zabronione. W sytuacjach awaryjnych dopuszczalne jest skorzystanie z pomocy dodatkowych osób przy obsł‚udze rekwizytów lub dekoracji.

13. Prezentacja sceniczna zgłoszona do Eliminacji nie może trwać wię™cej niż dwie minuty. Przygotowanie sceny do występu i opróżnienie sceny po nim nie może trwać więcej niż 30 sekund. W razie przekroczenia tych limitów ocena uczestnika za prezentację zostanie obniżona o 0.5 punktu za każde 30 sekund spóźnienia.

14. Zwycięzca Eliminacji otrzyma nagrodę Grand Prix oraz prawo do reprezentowania Polski w finale CWM 2015 w Porto. Koszty zakwaterowania oraz podróży pokrywa organizator finał‚u.

15. Jury zastrzega sobie prawo do wybrania jednej osoby rezerwowej, na wypadek gdyby zwycię™zca Eliminacji z jakichkolwiek wzglę™dów nie mógł uczestniczyć‡ w finale CWM 2015.

VI. Przyznawanie nagród


1. W konkursie Debiut Cosplay zostaną przyznane nagrody za 1., 2. i 3. miejsce.  Nagrody w konkursie "Standard Cosplay" zostaną przyznane w kategoriach: 1., 2. i 3. miejsce za „Najlepszy Cosplay" oraz za pierwsze miejsce za "Najlepszy występ (solo)" i "Najlepszy występ (grupa)". Jeśli liczba występów solowych lub grupowych w tym konkursie będzie mniejsza niż pięć zostanie przyznana tylko jedna nagroda za "Najlepszy występ". W Eliminacjach EC 2015 oraz Eliminacjach Cosplay World Masters 2015 zostanie przyznane po jednej nagrodzie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania więcej niż jednej nagrody, oraz do rezygnacji z przyznania którejkolwiek z nagród (nie dotyczy eliminacji do konkursów międzynarodowych).

2. W cz궛ci Standard Cosplay w konkursie na "Najlepszy cosplay" jury dokonuje oglę™dzin strojów uczestników i przyznaje nagrody na podstawie: szczegółowoś›ci odwzorowania pierwowzoru, trudnosci technicznej cosplayu, dodatkowych środków zastosowanych w celu upodobnienia się™ do postaci (np. makijaż, charakteryzacja, stylizacja peruki), zachowania scenicznego uczestnika, odzwierciedlenia charakteru odgrywanej postaci. W konkursie na "Najlepszy występ" uczestnicy oceniani są… tylko pdczas występu scenicznego i najważniejszymi kryteriami oceny są… umiejętności aktorskie i scenariusz występu, ale czynnik wizualny (wygląd kostiumów i ewentualnych dekoracji) także gra pewną rolę™. W części Debiut Cosplay ocena jest całościowa, i uwzględnia zarówno wykonanie stroju, jak i zachowanie na scenie.

W Eliminacjach EC 2015 40% oceny stanowi zgodność z oryginałem, 40% wykonanie techniczne stroju, a 20% prezentacja sceniczna.

W Eliminacjach CWM 2015 30% oceny stanowi zgodność z oryginałem, 30% wykonanie techniczne stroju, a 40% prezentacja sceniczna.

3. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają… wymianie na inne, ani na równowartość‡ pieniężną…. 

4. Decyzje jury są jawne, a także ostateczne i nie podlegają… zaskarżeniu. 

5. W przypadku nie zgł‚oszenia się™ zwycięzców po odbiór nagród zostaną… one, po wcześniejszym umówieniu się™ drogą… elektroniczną bą…dź telefonicznie, odesłane do zwycięzców pocztą lub kurierem na koszt odbiorcy.

 

VII. Dodatkowe oświadczenia uczestników


1. Zgłaszają…c się™ do udziału w Konkursie uczestnik oś›wiadcza, iż: 
- prezentowany strój wykonał własnoręcznie z dostę™pnych mu materiał‚ów, 
- prezentowana scenka nie narusza praw innych osób, w tym praw osobistych, materialnych oraz autorskich, 
- wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym (np. historia stroju) są… prawdziwe. 

2. Uczestnik wyraża zgodę™ na prezentację™ wykonanych przez organizatorów i ich przedstawicieli w ramach sesji fotograficznych i nagrań„ wideo, podczas występów scenicznych i poza nimi - zdjęć‡ i nagrań w dowolnej wybranej przez organizatorów formie, w tym drukiem na papierze, nośnikach cyfrowych i innych, w sieci Internet; na powielanie i rozpowszechnianie dowolną techniką… i w dowolnych nakładach. Zdję™cia i nagrania wymienione powyżej stanowią… cał‚kowitą… i wyłą…czną… wł‚asność‡ organizatorów z uwzglę™dnieniem szczególnych praw przysł‚ugują…cych ich autorom. 

3. Uczestnik może domagać‡ się™ zaprzestania publicznego udostę™pniania zdjęć lub nagrań‡ z jego wizerunkiem, lecz tylko w przypadku, gdy te mogą w istotny sposób naruszać jego godność‡ osobistą…. 

4. Uczestnik wyraża zgodę™ na przetwarzanie i przechowywanie danych podanych przez niego w formularzach rejestracyjnych w celach zwią…zanych z przeprowadzeniem konkursu, przyznania i wrę™czenia nagród oraz sporzą…dzenia statystyk dotyczą…cych Konkursu.

VIII. Postanowienia koń„cowe


1. Decyzje organizatorów są… ostateczne i nie podlegają… zaskarżeniu. 

2. Wypełnienie i wysł‚anie formularza rejestracyjnego do udziału w Cosplayu na konwencie Magnificon Expo 2015 jest równoznaczne z oznajmieniem zapoznania się z treścią… niniejszego regulaminu oraz całkowitą… jego akceptacją…. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez koniecznoś›ci wcześ›niejszego informowania o tym uczestników. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej konwentu pod adresem magnificon.miohi.pl.

Wspierają nas